خدمات گروه تحقیقاتی آریو تز جهت انجام پروپوزال :
۱- پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد به همراه مقاله بیس
۲- ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان توسط اساتید برتر
۳- آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری
۴- قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری
۵- انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال
۶- آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری با عقد قرارداد رسمی
۷- تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان
۸- تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری متناسب با فرمت دانشگاه ها
۹- برگزاری جلسات آموزشی حضوری جهت انجام پروپوزال